Asociación

Descargar o regulamento

REGULAMENTO DE COMPETICIÓN DA ASOCIACIÓN DE VETERANOS

 

Preámbulo.

A Asociación Cultural de Futbolistas Veteranos de Ourense, creouse, co fin de promover o deporte entre persoas, que cumprindo unha serie de requisitos, referidos principalmente o da idade e a de non estar federado como futbolista en ningunha competición de futbol de calquera federación de fútbol legalmente establecida, realizar actividade deportiva reglada e organizada a través de competicións que se establezan para tal fin.

Polo tanto, faise necesario establecer as accións oportunas que desenvolvan un regulamento para dar cumprimento aos obxectivos esperados.

Neste marco, a Asociación Cultural de Futbolistas Veteranos de Ourense quere impulsar, actualizar e renovar, de ser o caso, un regulamento propio co fin de mellorar a expresión e condición física e psíquica no desenvolvemento das relacións sociais a través do deporte do fútbol.

Todas as persoas que formen parte da asociación rexeránxe polo disposto neste regulamento, co deber de cumprir o establecido no mesmo.

I.DA ORGANIZACIÓN E REPRESENTACIÓN

 

A Asociación Cultural de Futbolistas veteranos de Ourense que, no sucesivo e para o desenvolvemento deste Regulamento virá recollida coas iniciais A.C.F.V.O., estará representada polo seu Presidente que será o seu máximo órgano de representación, polo seu secretario, tesoureiro e vocais que correspodan, dando lugar ao órgano directivo da propia asociación.

Outro órgano que formará parte da A.C.F.V.O. será o Comité de Competición que terá as funcións establecidas neste Regulamento.

Poderán crearse aqueles outros órganos colexiados ou unipersonais que, mediante aprobación da asamblea, se acorde.

II.DA ORGANIZACIÓN DOS EQUIPOS E A INSCRICIÓN DOS XOGADORES

 

Artigo 1º. Será obrigatorio ter cumpridos a idade de 30 anos para poder participar nos torneos e campionatos organizados pola A.C.F.V.O.

Non se poderá facer fichas ás persoas que non cumpran a idade establecida no parragrafo anterior, aínda que non vaian participar na competición.

Artigo 2º. Aquelas persoas que queiran participar nalgunha competición ou torneo organizada pola A.C.F.V.O. non poderán estar federadas como futbolista en ningunha federación de fútbol legalmente establecida, polo que deberán cumprir o requisito de non ter licencia como futbolistas federados en calquera categoría dentro da mesma temporada que se esté a desenvolver.

 1. Enténde a este efecto que a data de referencia é dende o 1 de setembro ata o remate da competición da temporada no que se produza.
 2. Se durante o transcurso de calquera competición organizada pola A.C.F.V.O un xogador veterano adquirise a condición de federado, mediante a súa correspondente licencia, o equipo ao que perteneza deberá entregar a súa ficha na A.C.F.V.O para proceder á súa baixa polo que queda de temporada, sen poder reingresar en dita competición ata a próxima temporada.

Artigo 3.

Dentro do prazo de inscrición establecido, cada club que desexe participar, entregará na sede da A.C.F.V.O. a correspondente folla de inscrición oficial debidamente cumprimentada. Dita folla de inscrición será publicada e difundida para o seu coñecemento. A inscrición dun equipo fora do prazo establecido poderá dar lugar a non admisión do equipo.

Artigo 4.

 1. Todos os equipos participantes teñen a obriga de pagar unha cuota de inscrición, antes do inicio de cada temporada, para sufragar os gastos da A.C.F.V.O. para o desenvolvemento da mesma. Asimesmo cada equipo deberá aboar o seguro, que se estableza para cada temporada e aprobado pola A.C.F.V.O., dos xogadores que teñan adscritos na súa plantilla.

Cada equipo deberá ter o mínimo de once (11) xogadores adscritos para poder participar ou iniciar a temporada.

 1. Aqueles equipos que se inscriben por primeira vez deberán aboar unha cuota de inscrición que será o dobre do establecido para os equipos que xa formen parte da A.C.F.V.O. doutras temporadas.
 2. Estas cotas serán determinadas e aprobadas pola asemblea da A.C.F.V.O., así como a súa posible modificación a proposta do Xunta directiva.

Artigo 5.

Ao comezo de cada temporada os equipos deberán achegar á A.C.F.V.O. a relación de xogadores que vaian a formar parte das súas plantilla.

No caso de que os xogadores fosen de novo ingreso deberán achegar coa inscrición, unha fotocopia do DNI e unha fotografía tamaño carné. Os xogadores que fosen dados de alta en temporadas pasadas non terán a que achegar ningunha documentación.

Artigo 6.

Os equipos non poderan dar de alta a novos xogadores nas súas plantillas cando falten cinco xornadas para a finalización da competición regular que organiza a A.C.F.V.O. No caso doutras competicións ou torneos, será a propia Xunta Directiva quen estableza, de ser o caso, outros plazos.

Artigo 7.

O número máximo de xogadores que poden formar parte dunha plantilla dun equipo da A.C.F.V.O. establécese en 30 xogadores.

Artigo 8.

No caso de que un xogador teña ficha nun equipo e dito xogador non disputase ningún partido (enténdese por non disputar ningún partido cando non apareza reflectido nunha acta), poderá cambiar de equipo en calquera momento, previa entrega da ficha do club de procedencia.

Se o xogador houbese disputado alomenos un partido, únicamente poderá cambiar de equipo no mes de diciembre da temporada en curso, previa entrega da ficha do club de procedencia.

No caso de que un equipo fose dado de baixa no transcurso dunha temporada, os xogadores que formaban parte do mesmo poderán darse de alta noutros equipos. Se o xogador estuvera sancionado, deberá cumprir igualmente a súa sanción no novo equipo no que se dé de alta.

Artigo 9.

Os delegados e subdelegados dos equipos.

Ao inicio de cada temporada, cada equipo deberá designar a un delegado e a un subdelegado como representantes do mesmo.

Ambos actuarán como representantes dos equipos aos que pertenezan, co fin de relacionarse coa A.C.F.V.O.

Os delegados ou subdelegados serán os representantes dos equipos nas Asembleas convocadas pola Xunta Directiva ou, aquelas que fosen convocadas a proposta da propia Asemblea.

Nas Asembleas, únicamente tera dereito a voz e voto o que figure como delegado e na súa ausencia o subdelegado.

Artigo 10.

Ao rematar a temporada, a Xunta Directiva organizará un evento protocolario que poderá consistir nunha cena, comida ou calquera outro evento acordado pola mesma.

A asistencia será de carácter voluntaria. Dito evento é o que se emprega para entregar premios, trofeos, recoñecementos, insignias ou calquera outra distinción que sexa proposta ou recoñecida pola Xunta Directiva ou pola Asemblea. Trátase dun fin de carácter social, polo que a A.C.F.V.O. promove este tipo de actos co fin de que todos os equipos veñan a participar nestes actos.

Artigo11.

A asemblea.

En cada convocatoria de asamblea ordinaria ou extraordinaria, será obrigatoria a presenza de alomenos o delegado ou o subdelegado, de ser o caso.

No caso de que o delegado ou o subdelegado non podan asistir, o equipo deberá comunicar á A.C.F.V.O. a designación dunha persoa autorizada, que en calquera caso debe pertenecer á plantilla do equipo que vai representar, que actuará na súa representación con voz e voto para os acordos que, de ser o caso, se adopten.

A designación da persoa autorizada será únicamente para o día da convocatoria da asamblea pola que non puderon asistir os representantes dos equipos.

No caso de que non exista representación dun equipo será sancionado económicamente co importe de trinta euros (30 €).

Artigo 12.

No desenvolvemento da competición regular por temporada, ademáis da clasificación regular, haberá unha clasificación á Deportividade, co fin de premiar á actitude, a conducta e o comportamento dos equipos. Ao final de temporada entregarase un trofeo por cada clasificación de cada categoría que exista na temporada en curso.

A A.C.F.V.O. poderá establecer outros trofeos ou distincións que se acorde en Xunta Directiva ou a proposta da Asamblea.

III.DAS NORMAS DE COMPETICIÓN

 

Artigo 13.

Campos de futbol, recintos deportivos.

Ao inicio de cada temporada, os equipos deben presentar un boletín de inscrición, no que deberán indicar o recinto ou campo de futbol deportivo no que xogarán durante a temporada. O campo de futbol ou recinto deportivo deberá ser permanente durante todo o periodo que dure a temporada para a celebración dos seus partidos con outros equipos da A.C.F.V.O.

No caso de non achegar ou indicar o recinto ou campo de futbol indicado, non poderán participar nos torneos e competicións organizadas pola A.C.F.V.O.

Artigo 14.

Requisitos que deben cumprir os campos de futbol ou recintos deportivos:

 1. Todos os campos de futbol deberán ter as línea das áreas debidamente visibles e señalizadas, así como os puntos de penalti, e o punto central do terreo de xogo, as líneas de cada unha das bandas que delimitan o terreo de xogo. As redes das porterías deberán estar ben suxeitas e ancladas para evitar que o balón que acabe dentro non poda sair fora do espacio que delimita o gol e a rede.
 1. Os vestiarios deberán estar abertos alomenos 30 minutos antes da celebración do partidos, debéran estar axeitados no relativo á limpeza, e as súas duchas deberán dispoñer de auga quente durante a celebración do partido.
 1. O equipo que actue como local deberá achegar para a celebración do partido dous balons de futbol reglamentarios cos que se vaian a disputar o partido, e o equipo que actue como visitante deberá achegar un balón.
 1. A persoa designada para arbitrar o partido, deberá reflectir na acta, o incumprimento dalgún requisito establecido neste artigo.

 

 

Artigo 15.

O día oficial da semana establecido pola A.C.F.V.O. para a celebración dos partidos será o sábado en xornada de tarde ou o domingo en xornada de maña. En ambas xornadas establecerase un horario para a celebración dos partidos.

No caso de que se teña que establecer un día diferente ao indicado no parragrafo anterior, a A.C.F.V.O. determinará o día da semana, e a hora da celebración do partido. A decisión será firme e os equipos deberán cumprir dita resolución. A decisión da A.C.F.V.O. será motivada sobre a necesidade de celebrar o partido en días diferentes dos establecidos. No caso de que un equipo non cumpra o establecido seralles de aplicación o disposto no artigo 37.

No caso de que non poda celebrarse o partido no día e hora oficial preestablecida, os equipos afectados poderán acordar outro dia. Preferiblemente o partido deberá celebrarse o domingo se o partido suspendido tiña como data oficial o sábado.

En calquera caso, os cambios que afecten á data da celebración dos partidos deberán ser comunicados previamente á A.C.F.V.O. e aos equipos que actuen como visitante antes do mércores ás 22:00 da semana no que se vaia a celebrar o partido.

Se dous ou mais equipos comparten instalacións deportivas ou campos de futbol, deberán comunícalo á A.C.F.V.O.

A xunta directiva a proposta dos equipos afectados establecerá o dia e horario para cada equipo que comparte as instalacións ou campos de futbol, e en calquera caso será en fin de semana.

Artigo 16.

A hora de inicio para a celebración dos partidos para toda a temporada será aprobada pola asamblea a proposta da Xunta directa, e será o establecido como horario oficial durante toda a temporada ata a súa derogación.

Na actualidade o horario oficial aprobado pola asamblea é o que figura na seguinte taboa:

Mes Hora
Agosto: 18:00 horas
Setembro: 17:30 horas
Outubro: 16:30 horas
Novembro: 16:00 horas
Decembro: 16:00 horas
Xaneiro: 16:00 horas
Febreiro 16:30 horas
Marzo 17:00 horas
Abril 17:30 horas
Maio 17:30 horas
Xuño 18:00 horas

As franxas horarias establecidas para a celebración dos partidos, son as seguintes: os sábados en xornada de tarde entre as 16:00 e as 19:00 horas e os domingos en xornada de maña, a partir das 11:00 ou 11:30. No caso de celebración en distinta franxa horaria o equipo que actue como local deberá acordar co equipo visitante outra hora distinta e comunícalo a A.C.F.V.O.

Os equipos deben chegar ao recinto ou campo de futbol cunha antelación de alomenos trinta (30) minutos antes da hora establecida para o comezo do partido.

O comenzo do partido non poderá retrasarse en mais de trinta (30) minutos da hora prevista para o seu inicio. Se o retraso do inicio do partido fose en mais de trinta (30) minutos por culpa dun dos equipos particpantes, o equipo que se vexa perxudicado pola demora poderá negarse a xogar o partido, nese caso o equipo infractor da demora seralles de aplicación o establecido no artigo39 deste reglamento.

Artigo 17.

Sobre a duración, regras, penalizacións deportivas.

A duración dos partidos, así como as normas e regras relativas ao xogo serán as mesmas que as que teñan establecidas a Real Federación Española de Fútbol 11, agás nos seguintes casos:

 • Todas as accións nas que o xogador interveñan coa man, salvo no caso do porteiro, dentro ou fora da área, serán sancionadas sempre con cartón amarelo.
 • No caso de que o porteiro tocase coa man o balón fora da área será sancionado con cartón amarelo.
 • No caso de que a infracción sexa falta por ser o xogador o último defensor será sancionado con cartón amarelo, salvo que o árbitro interprete que dita acción sexa susceptible de ser sancionada con cartón vermello directo.

 

Artigo 18.

Antes do inicio de cada partido que se vaia a celebrar, o delegado ou subdelegado do equipo únicamente entregará a fichas daqueles xogadores que acrediten a súa presencia para ese encontro. No caso de que durante a celebración do mesmo, fixeran presencia algún xogador dos equipos participantes, o delegado ou subdelegado deberá achegar as fichas deportivas dos xogadores no descanso, para que quede constancia na acta, ou de ser o caso ao final do partido.

O árbitro designado para o partido non poderá admitir máis fichas que as dos xogadores que acrediten a súa presencia para o encontró que vai arbitrar.

Artigo 19.

O árbitro non poderá anotar na Acta do partido dos equipos participantes aqueles xogadores que non dispoñan da súa correspondente ficha deportiva, salvo causa de forza maior. Será considerado causa de forza a perda ou extravío de dito documento. Nese caso, o árbitro deberá reflectilo na Acta e anotar ao xogador previa presentación do seu DNI ou documento de identificación asimilable.

Artigo 20.

O número de sustitucions que se poden realizar durante a celebración do partido será ilimitado, podendo cada equipo facer os cambios que estimen oportunos.

Os cambios poderán realizarse sen aviso previo ao árbitro, en calquera caso o xogador non poderá entrar no campo mentras a persoa sustituida non saia do terreo de xogo. A entrada do xogador deberá ser obrigatoriamente polo centro do campo.

Artigo 21.

Sobre o número de xogadores dun equipo.

 1. O número mínimo de participantes de cada equipo para poder iniciar o partido será de alomenos sete (7) xogadores, e ningún caso poderase iniciar un partido cun número inferior.
 2. Se durante o transcurso da celebración do partido alguns dos equipos participantes acabase con un número inferior a sete (7) xogadores, o árbitro procederá á suspensión do encontró, dando por rematado o encontro.
 3. No caso de que o partido se teña que suspender por estar con menos de 7 xogadores, e o resultado nese momento fose favorable ao equipo que motivou a suspensión, ou o resultado nese momento fose de empate, o equipo causante de dita suspensión, será sancionado con perdida do partido polo resultado de un gol a cero (1-0), e será penalizado cunha sanción de cinco puntos no Trofeo da deportividade.

Artigo 22.

No relativo aos equipos participantes na celebración do partido deberase ter en conta o seguinte:

 1. No banquillo dos equipos únicamente poderán estar persoas que teñan fichas deportivas da A.C.F.V.O. para a temporada na que se esté celebrando.
 2. As persoas referidas no punto anterior serán os xogadores suplentes de cada equipo ou/e os delegados ou subdelegados dos equipos que figuren anotados na Acta do partido do día de celebración e que deben estar debidamente identificados polo árbitro.
 1. O delegado ou subdelegado dun equipo pode, a súa vez, ser xogador de dito equipo. No caso de que o delegado ou subdelegado dun equipo non teña ficha como xogador deberá dispoñer dunha ficha emitida pola A.C.F.V.O. que lle acreditará para que poda estar no banquillo e ser identificado.
 2. A persoa responsable de facer cumprir este artigo será a persoa que actue como Delegado ou no seu defecto como subdelegado. No caso de incumprimento será sancionado a persoa que actue como delegada ou subdelegado segundo o caso.

Artigo 23.

Sobre as equipacións dos equipos.

No boletín de inscrición do inicio de cada temporada, os equipos participantes deben indicar as cores da súa primeira e segunda equipación.

Dita información farase pública para todos os equipos co fin de que estén informados das equipacións de cada equipo. No caso de coincidencia das cores da equipación dos equipos que vaian a celebrar o partido, o equipo que actúa como visitante estará obrigado a cambiar de equipación, pola que indicou no boletín de inscrición ao inicio da temporada.

Se as equipacións dos equipos que vaian a xogar o partido pudera xerar algún tipo de confusión será o árbitro o que decida sobre a necesidade de que o equipo visitante teña que empregar a súa segunda equipación.

Artigo 24.

 1. A celebración dos partidos non poderán ser aprazados salvo causa xustificada. Pode ser motivo de causa xustificada o falecemento dun xogador dun equipo, ou dun familiar ata o primer grao de consaguinidade ou afinidade. Enténdese por primeiro grao a esposa, pais, fillos, pais políticos. Tamén será causa xustificada o falecemento dun irmáns ou irmáns políticos dun xogador da plantilla.
 2. No caso da reanudación dun partido suspendido noutra data, nese partido poderá participar calquera xogador que forme parte da plantilla aínda que non xogara o partido que se suspendera.
 3. No caso de suspensión dun partido por algunha causa recollida neste reglamento ou pola ausencia do arbitro o día da celebración do mesmo, os equipos implicados, a través dos seus delegados, terán que poñerse de acordo no día de celebración do partido pendente, e disporán dun prazo máximo de 15 días naturais para comunícalo á Xunta Directiva.
 4. Rematado o prazo dos 15 días naturais, os equipos non acordaran o día da celebración do partido suspendido, a xunta directiva actuará de oficio e determinará o día da súa celebración que será firme e non poderá ser recurida. Se un equipo ou ambos equipos non se presentasen o día da celebración indicada pola xunta directiva será sancionado ou sancionados segundo o disposto no artigo 37 deste Regulamento.

 

Artigo 25.

Gastos de los árbitros.

Os gastos derivados da arbitraxe serán abonados polo equipo que actue como local segundo as cantidades establecidas e aprobadas pola asamblea para esa temporada, e deberán ser achegadas antes do inicio de cada partido.

 

Artigo 26.

Sobre a revisión de fichas deportivas.

 1. O presidente da A.C.F.V.O., poderá escoller ó chou de calquera xornada da temporada, un ou varios partidos, no que ordene ao árbitro asignado para os partidos escollidos, e en presenza dos respectivos delegados dos equipos afectados, a revisión de fichas deportivas de todos os xogadores que figuren na acta da celebración de dito encontro.
 2. No caso de dúbida sobre a identidade dun xogador, o árbitro poderá solicitarlle ao xogador o seu DNI orixinal ou documento de identificación asimilable. No caso de negarse será sancionado de acordo co disposto no Artigo 40.
 3. Por requirimento do árbitro ou a petición dalgún dos equipos participantes do encontro, poderase proceder a realizar unha revisión de fichas deportivas dos xogadores que vaian a participar no partido nesa xornada. A revisión poderá ser antes do comezo do partido, ou no descanso deste. Ningún equipo poderá negarse a dita revisión.
 4. Non caso de que algún equipo se negue á revisión será sancionado con cen (100) euros.

 

Artigo 27.

Sobre ascensos e descensos de divisions.

 1. Os ascensos e descensos dos diferentes equipos serán de obrigado cumprimento, en función da orde no que cada equipo apareza na clasificación deportiva rematada a competición, en calquera caso ningún equipo poderá negarse nin ceder o seu posto a outro equipo.
 1. Se un equipo non renovara a súa participación mediante a súa inscrición de inicio de temporada, dita praza será ocupada polo equipo que aparecera de xeito ordenado na clasificación final na división inferior na que se produciu a baixa do equipo. Os equipos descendidos de cada unha das divisións de cada temporada mateñense como acabaron a mesma, sen posibilidade de ocupar a praza que deixe un equipo que cause baixa.
 1. Se durante o transcurso da temporada un equipo causara baixa, a xunta directiva anulará todos os seus resultados acadados durante a temporada, e reordenará a clasificación na que formaba parte o equipo de baixa. O equipo que cause baixa poderá realizar a súa inscrición para a próxima temporada como equipo novo séndolle de aplicación o artigo 4.2.

Artigo 28.

Sobre os equipos campeóns.

 1. O equipo que se proclame campeón da División de Honra da liga, poderá participar, de ser o caso, no Torneo Interprovincial das Asociacións de Fútbol Veterano de Galicia que se ven celebrando todos os anos. Dito torneo organizase de xeito rotatorio en cada unha das provincias das asociación que formen parte do torneo. Os gastos derivados da organización do evento serán a cargo da asociación organizadora para esa temporada.
 1. No caso de que o primeiro clasificado da división de honra non quera participar en dito torneo, terá dereito a participar o segundo clasificado, no caso de que tampouco queira participar, será a Xunta directiva o que propoña a participación dun equipo.
 2. O equipo que participe no torneo interprovincial das Asociacións de Fútbol Veterano de Galicia, que a súa vez participase no Torneo de Copa organizada pola A.C.F.V.O, e se dese coincidencias nas datas de celebración dos partidos, o partido de copa será aprazado e en calquera caso deberá celebrarse durante o transcurso da semana inmediatamente posterior á da suspensión e sempre a unha hora posterior ás 20:00 horas.

Se os equipos implicado non chegaran a un acordó será a Xunta directiva quen determinará o día e hora do partido suspendido.

No caso de que un equipo abandonara a competición durante o transcurso da mesma, será sancionado económicamente e non poderá volver a disputar a competición.

 

Artigo 29.

Sobre o seguro deportivo de accidentes.

Será obrigatorio que cada xogador de cada un dos equipos dispoñan dun seguro deportivo que será o acordado e xestionado pola Xunta Directiva da A.C.F.V.O.. Non será válido outro seguro que non sexa o establecido e proposto pola A.C.F.V.O.

A A.C.F.V.O. non se fai responsable. de calquera tipo de lesión ou accidente, que suceda durante o transcurso dun partido, sexa dentro ou fóra do terreo de xogo.

Ningunha persoa poderá participar nunha competición organizada pola A.C.F.V.O que non teña o seguro deportivo de accidentes da A.C.F.V.O.

No caso de que un xogador non teña o seguro deportivo de accidentes, sen que a A.C.F.V.O o detectase, será responsabilidade do equipo polo que xogue a persoa infractora.

IV.DO PROCEDEMENTO SANCIONADOR E O COMITÉ DE COMPETICIÓN

 

Artigo 30.

O comité de competición e as súas función.

 1. O Comité de Competición da A.C.F.V.O. actuará como órgano colexiado e estará formado por tres membros, o Presidente da Asociación, pola persoa da xunta directiva encargada da designación dos arbitros e por un delegado en representación dos equipos, que será elixido pola asamblea a proposta da Xunta Directiva.
 2. As súas función, entre outras, serán as relativas a todas as cuestións disciplinarias e aquelas que, nas que sexan de aplicacións as sancións que correspondan para cada caso.
 3. Todos os equipos e xogadores estarán obrigados a cumprir as resolucións acordadas polo comité de competición.

Artigo 31

Sobre reclamacións, incidencias e anomalías.

 1. Todas as incidencias de carácter disciplinarias, reclamacións que se fagan durante o transcurso do partido ou á finalización deste, deberá ser recollidas polo árbitro na acta do partido que se celebre.
 1. As reclamacións dun equipo deberán ser asinadas pola persoa responsable do equipo que interpon dita reclamación para que o comité de competición o poda ter en consideración.

Aquelas accións recollidas polo arbitro nunha acta serán motivo de estudio por parte da Xunta directiva para que podan ser tratadas, de ser o caso. Para que poida ser tida en consideración unha reclamación deberá ser asinada polo Delegado ou subdelegado do equipo reclamante sen prexuízo do que se dispón nos artigos deste reglamento.

O delegado ou subdelegado do equipo que efectúa a reclamación disporá dun prazo improgable de setenta e dúas (72) horas para presentala por escrito, describindo os feitos motivo de reclamación. En dito escrito ou reclamación deberá figurar necesariamente o nome e apelidos, DNI e sinatura do delegado ou no seu caso subdelegado ademais da exposición de motivos. Dita reclamación poderá ser rexeitada de non cumprir ditos requisitos.

Co escrito de reclamación, deberá acompañarase documentación necesaria para probar de forma determinante o feito reclamado.

 1. Calquera equipo que no transcurso da celebración dun partido se sinta afectado ou prexudicado por unha situación producida durante un partido poderá presentar unha reclamación cos mesmos requisitos exixidos no punto 2 deste artigo.

Artigo 32.

Sobre a execución das sancións económicas.

Os equipos que sexan sancionados económicamente deberán facer efectiva a contía da sanción dentro dun prazo máximo de quince (15) días a partir da comunicación da sanción. Pasado o prazo sen que se fixera efectiva poderán ser expulsados da A.C.F.V.O.

 

Artigo 33.

Sobre o abandono dun equipo no transcurso dun partido.

O equipo que no transcurso dun partido se retirase por voluntade propia, será sancionado. A sanción consistirá en que o partido daráselle por perdido por tres goles a cero (3-0). Ademías será sancionado con seis (6) puntos na clasificación á que perteneza, e terá que aboar unha sanción económica de cento cincuenta euros (150€). Con respecto á clasificación ao trofeo da deportiviadde será penalizado con cincuenta (50) puntos.

Artigo 34.

 1. Todos os xogadores que fosen sancionados no transcurso da celebración dun partido con cartón vermello directo non poderán participar no seguinte partido da competición que corresponda, aínda que non reciban comunicación da sanción por parte do Comité de Competición.
 2. No caso de que a expulsión durante o transcurso dun partido fose producida por dobre cartón amarelo, poderán xogar o seguinte partido que corresponda.
 3. No caso de suspensión dun partido de futbol causado por un xogador dun equipo, o o equipo do xogador causante será sancionado coa perda dese partido por tres goles a certo (3-0).
 4. As sancións aos xogadores de futbol que implique a suspensión nun número determinado de partidos, implicará a prohibición de alinear ao xogador en tantos partidos como corresponda e se detalle na sanción imposta, deberá cumprir os partidos de sanción en orden correlativa e independientemente da competición que se teña que xogar, sexa de liga, copa ou calquera outra competición oficial organizada pola A.C.F.V.O.

 

Artigo 35.

Sobre a efectividade das sancións

Todas aquelas sancións que sexan de carácter económico que sexan impostas aos xogadores terán que ser aboadas, por eles ou polo equipo. En ningún caso poderán participar en ningún partido organizado pola A.C.F.V.O. ata que se faga efectivo dito pagamento.

 

Artigo 36.

Sobre as sancións referidas á deportividade.

Para o computo aos efectos do Trofeo á deportividade contabilizaranse os cartóns recibidos serán computados do seguinte xeito:

Cinco (5) puntos os cartóns vermellos, e dous (2) puntos os cartóns amarelos. As demais sancións serán as que veñan determinadas no cadro de sancións neste reglamento.

 

Artigo37.

Sobre as ausencias dos equipos aos partidos.

 1. O equipo que non se presente a xogar un partido será sancionado coa perda do encontro polo resutado de tres goles a cero (3-0), será penalizado con seis puntos na clasificación á que perteneza e deberá de aboar todos os gastos relativos á celebración do mesmo (arbitraxe, campo etc…). Ademáis será sancionado económicamente coa cantidade de, noventa euros (90€) e terá unha penalización de cincuenta puntos (50) na clasificación ao Trofeo á deportividade.
 1. No caso de que o equipo faga a súa presencia pero non se pudera celebrar o partido por incumprimento do artigo 16, ou por outras causas (estar ocupado por outro evento, etc…), será sancionado coa perda do partido co resultado de tres goles a cero (3-0), deberá aboar os gastos derivados do partido coma se se disputara, será sancionado cunha multa de sesenta euros (60€) e terá unha penalización de tres puntos (3) na clasificación á que perteneza e de vinte (20) puntos na do Trofeo á deportividade.

 

Artigo 38.

Sobre as alineacións indebidas.

 1. Se nun partido de futbol un equipo tuvera un xogador que estuvera incurso nalgunhas das seguintes causas: ter licencia como futbolista federado; estar sancionado polo comité de competición, non disponer de ficha deportiva da A.C.F.V.O. co seguro de accidentes pagado, o equipo verá anulado de oficio o resultado do partido coa perda do encontro polo resultado de tres goles a cero (3-0), será penalizado con seis (6) puntos na clasificación da categoría á que pertenza e terá que aboar, como sanción económica noventa (90€) euros. No caso de reincidencia poderá ser expulsado da competición.
 2. Se un xogador que esté sancionado con algún partido, se dispoña a xogar co seu equipo, será sancionado de novo co dobre da sanción que se lle puxera inicialmente, no caso de reincidencia, será expulsado da competición.
 3. No caso de que un xogador sancionado sen poder xogar se aliñe coa ficha doutro será sancionado con dous (2) anos e cento cincuenta (150 €).
 4. O equipo que falsifique o DNI dun xogador será expulsado automáticamente da competición e da A.C.F.V.O. Para poder ser readmitido nas competicións organizadas pola A.C.F.V.O., terá que ser aprobada pola Asemblea Xeral por maioría.
 5. Os xogadores sancionados non poderán exercer como delegados ou subdelegados mentres lles dure a sanción.

 

Artigo 39.

Sobre actuacións graves de xogadores durante un partido

 1. No caso de rellerta, gresca, barullo, alboroto, de xogadores con agresións físicas, de seren identificados os participantes, serán expulsados da A.C.F.V.O. No caso de imposibilidade de identificación dos autores e de ser os incidentes considerados graves, o equipo ao que pertenece o/os xogadores serían expulsados da competición.
 2. O equipo sancionado non poderá participar nas competicións da A.C.F.V.O. co mesmo nome, os xogadores que pertenecían ao equipo expulsado non poderán participar noutros equipos nas temporadas seguintes.
 3. O arbitro terá que recoller na acta do partido o sucedido, e identificar aos xogadores que participaron na rellerta e en especial as agresións coa descripción o mais axustada posible.

 

Artigo 40.

O comité de competición

Será competencia do Comité de Competición acordar se un equipo pode ser expulsado da competición por un, dous ou máis anos, en función da gravidade dos feitos. Dita expulsión será motivada e presentada na próxima asamblea da A.C.F.V.O.

 

Artigo 41.

Se un xogador que pertenece a un equipo se atopara disfrutando do partido sen poder participar nel e durante o transcurso do mesmo insultara ao árbitro ou a calquera outro xogador do equipo contrario que esté participando no encontro será sancionado igualmente.

O árbitro do partido, identificará ao xogador, de ser o caso, e recollerá na acta dese partido os feitos sucedidos. Ao xogador identificado aplicaráselle a sanción que corresponda de acordo ao cadro de sancións deste reglamento.

 

Artigo 42.

Sobre o comportamento do delegado e subdelegado.

Os delegados e subdelegados son os representantes dos equipos ante a A.C.F.V.O. e como tal deben ser exemplo de boas prácticas, así como do seu comportamento. Se durante o transcurso dun partido o delegado ou subdelegado insultase ou menospreciase ao árbitro ou a outro xogador do equipo contrario, o equipo ao que representa será sancionado económicamente en función da gravidade dos feitos polo Comité de Competición. Os feitos deberán ser recollidos na acta do partido polo arbitro.

 

Artigo 43.

Sobre as actas arbitrais dos partidos.

Os árbitros están obrigados a recoller na acta do partido todas aquelas accións que sexan susceptibles de irregularidades, tanto no comportamiento como nas alineacións dos xogadores e deberán transcribir o mais exacto posible os feitos. Ningún delegado ou subdelegado dun equipo poderá presionar ao árbitro para condicionar a transcripcións dos feitos.

Se o árbitro na transcripción dos feitos dun acta se vise incomodo ou presionado para relatar os feitos, poderá achegar á A.C.F.V.O. un anexo da acta do partido nas próximas 48 horas.

 

Artigo 44.

Sobre as incidencias non recollidas neste reglamento.

 1. O Comité de Competición será o encargado de evaluar todas as accións, infraccións, feitos que sexan susceptibles de ser sancionadas e que non estén recollidas neste regulamento. Así mesmo será o órgano encargado de aplicar a sanción que corresponda en proporcionalidade aos feitos evaluados.
 2. O Comité de competición ten a capacidade e autoridade para abrir un expediente sancionador, iniciar unha investigación, ou dictaminar se procede a expulsión dalgún equipo ou xogador da competición.
 3. O Comité de Competición resolverá a reclamación ou reclamacións que reciba, así como os recursos interpostas polos interesados ou equipos. A resolución do comité de competición esgotará a vía de recursos e porá fin ó procedemento, polo que o seu dictame terá carácter definitivo.
 1. DA COMPETICIÓN RELATIVA A COPA DE VETERANOS

 

Artigo 45.

Sobre as normas da competición da Copa de Veteranos.

Ao remate da competición de liga, ou excepcional durante o transcurso da mesma, a Xunta directiva organizará a competición de copa de Veteranos cando as circunstancias así o permitan.

A participación na competición de veteranos será de carácter voluntario por parte dos equipos, polo que a organización estará supeditada ao número de participantes que vaian a ser inscritos.

A Xunta Directiva comunicará aos equipos, que manifesten, de ser o caso, a súa intención de participar en dita competición, para así poder realizar e organizar a competición así como realizar o sorteo que corresponda.

Artigo 46.

Sobre a organización e participación da Copa de Veteranos.

A competición desenvolverase a partido único, e xogarase no campo que resulte escollido por sorteo.

No caso de que un equipo que decidiu participar na Copa de Veteranos non se presentara no transcurso da mesma será sancionado, seralles de aplicación o artigo 37 deste reglamento.

Os gastos relativos ao arbitraxe serán a cargo do equipo que actue como visitante.

O xogador que nun partido fose amonestado con dúas tarxetas amarelas será sancionado coa suspensión dun partido para a copa de Veteranos, únicamente se terá en conta no caso de que sexan sancionados por tarxetas amarelas.

Aquelas outras sancións que se produzan durante a copa de Veteranos, serales de aplicación, especialmente as que veñen recollidas no artigo 34, así como no resto deste reglamento, e deberán ser cumpridas no seguinte partido que se dispute sexa da competición que corresponda.

O partido da final celebrarase no lugar que decida a Xunta directiva, que será comunicado coa antelación suficiente.

 

Disposicións adicionais

Primeira: A palabra ‘federado’ que aparece citada ao longo deste Regulamento deberá entenderse referida a calquera xogador que teña ficha en vigor coa Federación de Fútbol sexa cal fose esta. Quedan excluídos os demais deportes.

Segunda: o ámbito de aplicación deste Regulamento é unicamente o propio dos asuntos relacionados coa Asociación Cultural de Futbolistas Veteranos de Ourense.

Terceira: Para todos aqueles aspectos que non estean reflectidos neste Regulamento e que puidesen obstruír o bo funcionamento desta A.C.F.V.O., o Comité de Competición a competencia para resolver calquera dúbida, discrepancia ou problema que xurda.

Os equipos teñen a posibilidade de recorrer os acordos deste órgano mediante un escrito ou actuando en persoa na Sede Social da A.C.F.V.O, dentro do prazo de setenta e dúas horas seguintes ó feito causante.

Disposición transitoria

Primeira: este Regulamento completarase, de ser o caso, coa normativa que dispoña o Comité de Árbitros no seu momento.

Disposición final

A modificación deste Regulamento logo da súa aprobación entrará en vigor a partir da Temporada 2023/2024, no caso de que non ser aprobado seguirá en vigor o regulamento actual.

ANEXO CADRO DE SANCIÓNS

I.Cartóns

 1. Acumulación de cinco (5) cartóns amarelos – 1 partido
 2. Cada un dos seguintes ciclos de tres (3) cartóns amarelos – 1 partido
 3. Dous cartóns amarelos no mesmo partido – Expulsión
 4. Cartón vermello por calquera acción violenta – 3 partidos
 5. Negativa a abandoar o campo unha vez expulsado – 10 partidos e 30€

II.Agresións

 1. a) entre xogadores
 2. Intento de agresión a un contrario – 6 partidos e 30€
 3. Repeler unha agresión – 15 partidos e 70€
 4. Agresión a un contrario – 25 partidos e 70€
 5. Agresión a un contrario con lesión – Expulsión da competición
 6. b) ó árbitro
 7. Intento de agresión ó árbitro – 1 ano e 100€
 8. Agresión ó árbitro sen causar lesión – 2 anos 150€
 9. Agresión ó árbitro con lesión – Expulsión da competición

III. Outras

 1. a) entre xogadores
 2. Cartón vermello por menosprezo a un contrario – 1 partido
 3. Insultos graves a un contrario – 3 partidos
 4. b) ó árbitro
 5. Cartón vermello por menosprezo ó árbitro – 2 partidos
 6. Ameazar ó árbitro – 6 partidos e 30€
 7. Insultos graves ó árbitro – 6 partidos e 30€
 8. Empurrar ou zarandear ó árbitro ou tirarlle as tarxetas da man – 25 partidos e 30€